Ονοματεπώνυμo μαθητ@ *

      


Διεύθυνση  *                                 Αριθμός                                    

                


Ταχ.κώδικας *                             Σταθερό τηλέφωνο  

     


Τάξη σχολείου (συμπληρώνεται για κάτω των 18 μαθητ@)


Ημερομηνία γέννησης (συμπληρώνεται για κάτω των 18 μαθητ@)

         


Ονοματεπώνυμo μητέρας (συμπληρώνεται για κάτω των 18 μαθητ@)

      Κινητό τηλέφωνο                  E-mail *

       Ονοματεπώνυμo πατέρα (συμπληρώνεται για κάτω των 18 μαθητ@)

            Κινητό τηλέφωνο                    E-mail

        


Εγγραφή στην πλατφόρμα (ενημέρωση μαθημάτων, πρόοδος)*

  Μητέρα

  Πατέρας

Μητέρα & ΠατέραςΣχόλια


Αποδοχή*

Συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσειςΤο ΚΞΓ μας δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.Έχει συμμορφωθεί  με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – άλλως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») και λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνει.
Το VPOLYGLOT τηρεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνετε στην παρούσα Αίτηση Εγγραφής καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον προσωπικό δεδομένο του μαθητή τυχόν ληφθεί ή προκύψει κατά τη διδασκαλία, με σκοπό την εγγραφή του μαθητή στο ΚΞΓ για την παρακολούθηση μαθημάτων εκμάθησης ξένης γλώσσας ή εργαστηρίων, την επικοινωνία με το μαθητή ή με τον γονέα του ανήλικου μαθητή, την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών για την καταβολή των διδάκτρων, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) με νέα και προσφορές του VPOLYGLOT, την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας(SMS)1 καθώς και κάθε άλλη συναφή με τη φοίτηση του μαθητή παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του VPOLYGLOT.
Το VPOLYGLOT ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας νομιμοποιείται να προβαίνει στην επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας εγγραφής του μαθητή για φοίτηση στο ΚΞΓ (συμβατική σχέση).

Το VPOLYGLOT διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρόνο ο μαθητής είναι εγγεγραμμένος σε αυτό, καθώς και για όσο χρόνο απαιτείται για την κάλυψη των εννόμων υποχρεώσεων ή εννόμων αξιώσεων του VPOLYGLOT. Με την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος το VPOLYGLOT προβαίνει σε καταστροφή των δεδομένων τηρώντας πρωτόκολλο καταστροφής.
Πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων έχει το απολύτως αναγκαίο διοικητικό/υπαλληλικό προσωπικό του VPOLYGLOT στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης του σκοπού της παρούσας Αίτησης Εγγραφής και συγκεκριμένα η διεύθυνση και η γραμματεία του VPOLYGLOT. Οι διδάσκοντες προβαίνουν σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών που προκύπτουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία π.χ. βαθμολογία, ενώ από το VPOLYGLOT τους γνωστοποιείται μόνο το ονοματεπώνυμο των μαθητών τους. Το VPOLYGLOT δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο κατόπιν συγκατάθεσης σας και ειδικότερα σε εξεταστικούς φορείς για την περίπτωση της δήλωσης συμμετοχής του μαθητή σε εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας.
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία, ανάκλησης της τυχόν δοθείσας συγκατάθεσης, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε με υποβολή αίτησης στη διεύθυνση Φορμίωνος 240, 16233 Βύρωνας του VPOLYGLOT ή στο e-mail info@vpolyglot.gr. Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός προθεσμίας ενός μηνός – με υπό προϋποθέσεις παράταση δύο μηνών- ή η απάντηση που λάβατε δεν είναι ικανοποιητική ή το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr).
Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε / να επικοινωνήσετε στο 2130298493.